انرژی مثبت

ظاهرتان را تغییر دهید

محکم ،قدرتمند و با نشاط را بروید.... خلاق باشید

ضمیر ناخوداگاه شما نمی تواند واقعیت را از غیر واقعی تفکیک کند!

به او بگویید قدرتمند هستم

باور می کند

انرژی مثبت تنها چیزی است که اگر با یک نفر دیگر تقسیمش کنی

به جای نصف شدن....... دوبرابر می شود.

/ 0 نظر / 59 بازدید